REGULAMIN


Definicje i interpretacja

1.1 W niniejszym regulaminie:
Kontrakt - oznacza dowolną umowę pomiędzy nami a klientem o sprzedaż towarów i/lub dostarczenie usług, której część stanowi niniejszy Regulamin; „Regulamin” - oznacza standardowe warunki sprzedaży określone poniżej, w tym Zasady dokonywania zwrotów oraz wszelkie specjalne warunki potwierdzone przez nas na piśmie; „Towary” - oznaczają towary i/lub usługi, które dostarczymy zgodnie z niniejszym Regulaminem, na podstawie przyjętego zamówienia; „Zasady dokonywania zwrotów” - oznaczają standardowe warunki określone tutaj https://yoursclothing.pl/returns-policy, które obowiązują w sytuacji zwrotu Towarów do nas przez klienta i które stanowią część niniejszego Regulaminu. „My” - oznacza firmę Yours Clothing Limited, a „nas” i „nasz” będą interpretowane odpowiednio; „klient” - oznacza osobę, która składa zamówienie na Towary i zawiera Kontrakt z nami;

1.2 Nagłówki w niniejszym Regulaminie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mają wpływu na jego wykładnię.

1.3 O ile nie stwierdzono wyraźnie inaczej, w sytuacji, gdy korzystanie z praw i podejmowanie decyzji zależy od naszego uznania, nie mamy wobec klienta obowiązku ani nie jesteśmy zobowiązani uzasadnić naszej decyzji lub podać jej powodu.

1.4 W sytuacjach, gdzie zgodnie z niniejszym Regulaminem wymagana jest nasza pisemna zgoda, nie będziemy w nieuzasadniony sposób odmawiać ani opóźniać wydania takiej zgody.

1.5 Wszelkie prawa wyraźnie zastrzeżone lub przyznane nam zgodnie z niniejszym Regulaminem nie będą miały wpływu na inne prawa, jakie mogą nam okresowo przysługiwać.

Podstawa sprzedaży

2.1 Niniejszy Regulamin (aktualizowany przez nas co pewien czas) określa całość umowy. Żadne zmiany niniejszego Regulaminu nie mają mocy wiążącej, o ile nie są przez nas zatwierdzone i dołączone w formie pisemnej do niniejszego Regulaminu. Klient podlega zasadom i warunkom obowiązującym w chwili składania u nas zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy przedmiotowa zmiana jest wymagana zgodnie z prawem lub przez instytucję rządową bądź organ regulacyjny (w takim przypadku zmiana będzie dotyczyć wszystkich wcześniej złożonych zamówień). Niniejszy Regulamin obowiązuje w przypadku wszystkich zakupów dokonywanych u nas przez klienta w dowolnym czasie, niezależnie od metody złożenia zamówienia.

2.2 Nasi pracownicy i pośrednicy nie są upoważnieni do składania oświadczeń dotyczących Towarów, o ile takie upoważnienie nie zostało przez nas potwierdzone na piśmie. Zawierając Kontrakt, klient potwierdza, że nie opierał się na takich oświadczeniach, które nie zostały w ten sposób potwierdzone.

2.3 W sytuacji, gdy Towary mają być dostarczone na raty, każda rata będzie stanowić oddzielny Kontrakt. Fakt niedostarczenia przez nas którejkolwiek części zamówienia nie uprawnia klienta do anulowania pozostałych części zamówienia.

2.4 Wszelkie podane przez nas specyfikacje, rysunki i dane dotyczące wagi, wymiarów i działania są przybliżone.

2.5 Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnej oferty lub promocji specjalnej bez uprzedzenia. Jeśli już przyjęliśmy zamówienie złożone przez klienta zgodnie z Regulaminem, zwrócimy klientowi pełną otrzymaną kwotę.

Zamówienia i specyfikacje

3.1 Zamówienie klienta stanowi ofertę zakupu Towarów i zostaje przez nas przyjęte, gdy wystawiamy klientowi pisemną informację o przyjęciu zamówienia. Przyjęcie przez nas zamówienia klienta jest uzależnione od tego, czy Towary będą przeznaczone do osobistego użytku, a nie do odsprzedaży. Składając zamówienie, klient gwarantuje, że ma co najmniej 16 lat. Wszystkie zamówienia są uzależnione od dostępności towaru i przyjmowane są według kolejności zgłoszeń, ponieważ nie jesteśmy niestety w stanie dokonywać rezerwacji Towarów. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.

3.2 Jeśli mamy powody sądzić, że klient zamierza odsprzedać Towary (w serwisie e-Bay lub gdzie indziej), zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia jego zamówienia. Jeśli jednak przyjmiemy zamówienie, będziemy mieli prawo traktować klienta jak klienta komercyjnego oraz:

3.2.1 nie będą miały zastosowania prawa przyznane w pkt. 10 (Prawo klienta do anulowania zamówienia);

3.2.2 wycofane zostaną nasze Zasady dokonywania zwrotów;

3.2.3 będziemy przyjmować zwroty Towarów wyłącznie w ciągu siedmiu dni od dostawy, jeśli były wadliwe w momencie ich otrzymania;

3.2.4 pobierzemy uzasadnioną opłatę transakcyjną, niezawierającą kosztów opakowania i/lub dostawy, które ponosić będzie klient i które zostaną potwierdzone przed przyjęciem zamówienia; oraz

3.2.5 dokonamy takich zmian niniejszego Regulaminu, jakie uznamy za konieczne i przyjmiemy zamówienie wyłącznie po zaakceptowaniu zmienionego Regulaminu.

3.3 Klient jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych warunków każdego złożonego przez niego zamówienia oraz udzielenie nam wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Towarów w odpowiednim czasie, aby umożliwić nam wywiązanie się z Kontraktu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne koszty i wydatki poniesione przez klienta z powodu podania przez niego nieprawidłowych informacji lub, w przypadku zamawiania towarów przez telefon komórkowy, z powodu awarii sieci..

3.4 Jeśli Towary mają być wyprodukowane lub poddane przez nas jakiemukolwiek procesowi zgodnie ze specyfikacją podaną przez klienta, wówczas (1) nie mają zastosowania postanowienia zawarte w pkt. 10 (Prawo klienta do anulowania zamówienia); (2) klient przejmuje od nas odpowiedzialność za wszelkie straty, szkody, koszty i wydatki przyznane nam lub poniesione przez nas w związku z roszczeniami albo zapłacone bądź uzgodnione do zapłaty w ramach zaspokojenia roszczeń z tytułu naruszenia patentu, praw autorskich, prawa do projektu, znaku handlowego lub innych praw własności intelektualnej dowolnej innej osoby, które wynikają z zastosowania przez nas specyfikacji podanej przez klienta; (3) zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia w specyfikacji Towarów zmian koniecznych do spełnienia wszelkich obowiązujących wymogów ustawowych lub wymogów Unii Europejskiej.

3.5 Jeśli odsetek zwrotów danego klienta przekroczy 75%, zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty administracyjnej w wysokości 1,00 GBP za każdy zwrócony artykuł z kolejnych zamówień.

Cena Towarów

4.1 Cena Towarów to cena potwierdzona przez nas w momencie składania zamówienia.

4.2 Pomimo naszych starań, aby wszystkie ceny w naszych katalogach i na naszej stronie internetowej były prawidłowe, mogą zdarzać się błędy. Jeśli okaże się, że cena towarów zamówionych przez klienta zawierała błąd (zarówno z naszej winy, jak i z winy strony trzeciej), jak najszybciej poinformujemy o tym klienta i umożliwimy mu ponowne potwierdzenie zamówienia w prawidłowej cenie lub anulowanie zamówienia. Jeśli nie będziemy mogli skontaktować się z klientem, uznamy zamówienie za anulowane. Jeśli klient zapłacił już za towary, a zamówienie zostało później anulowane, klient otrzyma pełny zwrot pieniędzy za zakup.

4.3 W przypadku, gdy nie będziemy w stanie dostarczyć Towarów w cenie i według specyfikacji określonej w zamówieniu, w miarę możliwości powiadomimy klienta o wszelkich zmianach. Jeśli zamówione Towary będą niedostępne, możemy zaproponować zamienniki. W takiej sytuacji klient zostanie poproszony o ponowne potwierdzenie zamówienia z nową ceną i/lub specyfikacją. Klient nie jest zobowiązany do akceptacji zamienników i w przypadku braku akceptacji proponowanych Towarów przysługuje mu prawo do otrzymania pełnego zwrotu pieniędzy za zakup.

4.4 Cena obejmuje należny podatek VAT lub inny podatek od sprzedaży (według stawki obowiązującej w danym czasie). Wszelkie koszty opakowania lub dostawy, które ponosi klient, zostaną potwierdzone przed złożeniem zamówienia.

4.5 O ile nie określono inaczej, wszelkie kody promocyjne są nieważne w przypadku artykułów z wyprzedaży.

Warunki płatności

5.1 Warunki płatności podano w sekcji Opcje płatności.

5.2 W przypadku, gdy klient nie dokona płatności w wyznaczonym terminie, zastrzegamy sobie prawo do: (a) anulowania Kontraktu lub zawieszenia kolejnych dostaw do klienta; (b) pobrania od klienta uzasadnionych odsetek od niezapłaconej kwoty, według stawki 3% powyżej stopy procentowej Lloyds Bank plc za okres od terminu płatności do czasu dokonania pełnej płatności, które będą naliczane proporcjonalnie za każdy dzień.

5.3 W przypadku nieuznania płatności czekiem lub kartą kredytową przez bank lub wydawcę karty kredytowej klienta, instytucje te (czyli bank, wydawca karty kredytowej klienta lub nasza firma windykacyjna „Transax” lub „Certegy Ltd”) mogą pobrać opłatę. Jeśli w wyniku nieuznania płatności zostanie na nas nałożona opłata lub zobowiązanie, klient odpowiada za zwrot pełnej kwoty, jaką zostaliśmy obciążeni.

5.4 Wszyscy posiadacze kart kredytowych i rozliczeniowych podlegają weryfikacji i autoryzacji przez wydawcę karty. Jeśli wydawca karty płatniczej klienta odmówi autoryzacji płatności na rzecz Yours Clothing, nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub brak dostawy. Ponadto aby zapobiec oszustwom związanym z korzystaniem z kart kredytowych, debetowych i rozliczeniowych, firma Yours Clothing Limited weryfikuje nazwiska, adresy i inne informacje podawane w procesie składania zamówień w dostępnych na rynku bazach danych (np. dane z listy wyborców, kredytowe agencje informacyjne). Zastrzegamy sobie prawo do pouczenia strony trzeciej o przeprowadzeniu takich kontroli. Składając zamówienie z katalogu lub na naszej stronie internetowej, klient wyraża zgodę na przeprowadzenie takich kontroli. Możliwe, że zanim będziemy mogli zrealizować i wysłać zamówienie, będziemy musieli skontaktować się z klientem listownie, telefonicznie, za pośrednictwem SMS-a lub e-maila, aby zweryfikować dane. W przeciwnym razie nie będziemy mogli przyjąć zamówienia i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za wszelkie związane z tym opóźnienia lub brak dostawy. Wszelkie uzyskane informacje mogą być ujawnione zarejestrowanej kredytowej agencji informacyjnej, która może je zachować. Wszelkie przekazane informacje będą traktowane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 r.

Dostawa

6.1 Klient jest zobowiązany zorganizować przyjęcie Towarów, kiedy zostaną one przekazane do dostarczenia.

6.2 Staramy się udzielać klientom informacji o przybliżonej dacie, kiedy Towary będą gotowe do odbioru lub dostarczenia. Jeśli uzyskamy informację o możliwym opóźnieniu dostawy, jak najszybciej powiadomimy klienta i postaramy się podać nowy termin dostawy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne poniesione przez klienta straty finansowe lub inne, wynikające pośrednio lub bezpośrednio z opóźnienia z naszej strony lub niedotrzymania przybliżonego terminu. O ile nie uzgodniliśmy tego wcześniej na piśmie, czas dostawy nie ma zasadniczego znaczenia dla Kontraktu. Możemy dostarczyć Towary przed podanym terminem po zawiadomieniu klienta z odpowiednim uprzedzeniem.

6.3 Jeśli z jakiegokolwiek powodu oprócz przyczyn poza naszą kontrolą lub z winy klienta nie dostarczymy Towarów (lub którejkolwiek raty zamówienia) i będziemy z tego tytułu ponosić odpowiedzialność wobec klienta, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do ewentualnej różnicy pomiędzy poniesionym przez klienta kosztem zakupu (po najniższej dostępnej cenie rynkowej) podobnych towarów mających zastąpić niedostarczone Towary a ceną Towarów.

6.4 Zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia Towarów z pierwszego zamówienia klienta na zarejestrowany adres posiadacza karty, niezależnie od ewentualnego innego adresu podanego przez klienta. Następnie możemy podjąć próbę dostarczenia Towarów na podany inny adres, ale dokonamy tego według własnego uznania i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec klienta, pod warunkiem że dostarczymy Towary na zarejestrowany adres posiadacza karty lub ewentualny inny podany adres. Jeśli nie dostarczymy Towarów na zarejestrowany adres posiadacza karty lub inny podany adres w ciągu 90 dni lub po 3 próbach (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) z przyczyn w uzasadniony sposób uznawanych za winę klienta, wówczas według własnego uznania możemy zwrócić klientowi zapłaconą sumę i anulować Kontrakt.

6.5 Jeśli klient nie przyjmie dostawy Towarów lub nie udzieli nam odpowiednich wskazówek dotyczących dostawy w podanym czasie, zastrzegamy sobie prawo do przechowania Towarów do czasu realizacji dostawy oraz do obciążenia klienta uzasadnionymi kosztami magazynowania (w tym ubezpieczenia) lub ewentualnymi poniesionymi przez nas kosztami ponownej dostawy.

6.6 Informacje na temat opłat za dostawy znajdują się w Zasadach dotyczących dostaw tutaj.

6.7 Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie wymagania i opłaty celne związane z dostawą Towarów poza granicami Wielkiej Brytanii. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za te wymagania i opłaty celne. Klient jest zobowiązany dokonać wszelkich takich opłat, jak również jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich przepisów prawa i regulacji kraju, do którego importuje Towary. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach z powodu kontroli celnej przesyłek. Klient zgadza się, że jeśli zostaną na nas nałożone zobowiązania z powodu niespełnienia wymagań i nieuiszczenia opłat celnych przez klienta, klient dokona zwrotu kosztów poniesionych przez nas w związku z roszczeniami z tytułu wszelkich strat, szkód, kosztów i wydatków zasądzonych nam lub poniesionych przez nas w związku z takim roszczeniem.

6.8 Aby zapewnić szybki i dogodny proces dostawy, musimy podać firmie przewozowej następujące informacje: imię i nazwisko klienta, adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

6.9 Jeśli zamówienie zostanie do nas zwrócone po podjęciu przez firmę przewozową odpowiedniej liczby prób jego dostarczenia, zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty administracyjnej w wysokości 1,00 GBP za zwrócony artykuł oraz do zatrzymania oryginalnej opłaty za dostawę.

6.10 Jeśli zamówienie nie zostanie odebrane z wybranego przez klienta sklepu w określonym terminie, zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty administracyjnej w wysokości 1,00 GBP za artykuł oraz do zatrzymania oryginalnej opłaty za dostawę. Jeśli nie pobrano opłaty za dostawę, zastrzegamy sobie prawo do potrącenia kwoty w wysokości 2,00 GBP tytułem kosztów tranzytu.

6.11 Jeśli zamówienie nie zostanie odebrane z wybranego przez klienta sklepu w ciągu 10 dni, zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty administracyjnej w wysokości 1,00 GBP za zwrócony artykuł oraz do zatrzymania oryginalnej opłaty za dostawę. Jeśli nie pobrano opłaty za dostawę, zastrzegamy sobie prawo do potrącenia kwoty w wysokości 2,00 GBP tytułem kosztów tranzytu.

Ryzyko i własność

7.1 Ryzyko uszkodzenia lub utraty Towarów przechodzi na klienta w przypadku Towarów, które mają być dostarczone do miejsc poza terenem naszej firmy, w momencie dostawy lub, jeśli klient nie przyjmie Towarów, w momencie ich odbioru przez klienta.

7.2 Niezależnie od dostawy i przeniesienia ryzyka dotyczącego Towarów na klienta, przeniesienie własności Towarów na klienta nastąpi dopiero po otrzymaniu przez nas płatności w wysokości pełnej ceny Towarów w rozliczonych środkach.

7.3 Do czasu przejścia tytułu własności do Towarów na klienta oraz w sytuacji, gdy klient nie zapłacił za Towary zgodnie z niniejszym Regulaminem, przysługuje nam prawo, aby w dowolnym czasie zażądać od klienta dostarczenia Towarów do nas, oraz, jeśli klient nie spełni tego żądania, wystąpić do sądu o wydanie pozwolenia na wejście do lokalu, w którym towary są przechowywane i przejęcie Towarów.

Gwarancje i odpowiedzialność

8.1 Z zastrzeżeniem wyraźnych zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie, oraz z wyjątkiem sytuacji, kiedy Towary zostały sprzedane osobie występującej jako konsument (w rozumieniu Ustawy o nieuczciwych warunkach umów z 1977 r.), wszelkie gwarancje, regulaminy i inne warunki wynikające z ustawy lub prawa zwyczajowego są wyłączone w najpełniejszym zakresie dozwolonym przepisami prawa. W przypadku, gdy Towary są sprzedawane osobie występującej jako konsument.

8.2 W przypadku gdy Towary są sprzedawane w ramach transakcji konsumenckiej (zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu w sprawie transakcji konsumenckich (Ograniczenia dotyczące oświadczeń) z 1976 r., ze zmianami), niniejszy Regulamin nie ma wpływu na prawa klienta. Szczegółowe informacje dotyczące praw klienta można uzyskać w Trading Standards (Inspekcji Handlowej) lub Citizen Advice Bureau (Biurze Porad Obywatelskich).

8.3 Gwarancja zawarta w pkt. 8.1 nie ma zastosowania w przypadku jakichkolwiek wad Towarów wynikających z normalnego użytkowania, celowego uszkodzenia, wypadku, zaniedbania klienta lub strony trzeciej, używania Towarów przez klienta w sposób przez nas niezalecany, nieprzestrzegania instrukcji przez klienta lub wszelkich przeróbek bądź napraw dokonanych przez klienta bez naszej uprzedniej zgody na piśmie.

8.4 W mało prawdopodobnym przypadku, gdy Towary są niezgodne z niniejszym Regulaminem, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie jak najszybciej po otrzymaniu dostawy. Odbierzemy Towary w uzgodnionym terminie lub poprosimy klienta o odesłanie Towarów do nas na nasz koszt. Po potwierdzeniu wady Towarów:
(a) dokonamy pełnego lub częściowego zwrotu zapłaconej kwoty klientowi; lub
(b) wymienimy Towary na inne; lub
(c) dokonamy naprawy Towarów.

8.5 Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8.6 i 8.7, jeśli którakolwiek ze stron nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu, żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych strat poniesionych w związku z tym przez drugą stronę, z wyjątkiem strat będących przewidywalnymi konsekwencjami niespełnienia warunków niniejszego Regulaminu.

8.6 Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8.7, żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych strat poniesionych w wyniku niespełnienia przez strony warunków niniejszego Regulaminu, które należą do kategorii utraty dochodu lub przychodu, utraty zysków, utraty możliwości biznesowych, utraty spodziewanych oszczędności, utraty danych, zmarnowanego czasu. Niemniej jednak postanowienia zawarte w pkt. 8.6 nie zapobiegają roszczeniom z tytułu przewidywalnych strat lub uszkodzenia fizycznej własności klienta.

8.7 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób naszej odpowiedzialności z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała, do których doszło w wyniku naszego zaniedbania, oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd, jakiegokolwiek naruszenia zobowiązań wynikających z art. 12 Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r. lub art. 2 Ustawy o dostarczaniu towarów i usług z 1982 r., z powodu wadliwych produktów na mocy Ustawy o ochronie konsumentów z 1987 r. lub jakiejkolwiek innej przyczyny, w przypadku której wyłączenie lub próba wyłączenia naszej odpowiedzialności byłaby bezprawna lub niezgodna z prawem.

Postanowienia ogólne

9.1 Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony ani nie zostanie stwierdzone naruszenie przez tę stronę Kontraktu w przypadku niewypełnienia lub opóźnienia w wypełnieniu przez nią swoich obowiązków, jeśli ich niewypełnienie lub opóźnienie w ich wypełnieniu nastąpiło z przyczyn leżących poza kontrolą tej strony.

9.2 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie zmierza do przeniesienia jakichkolwiek korzyści na stronę trzecią.

9.3 Wzajemne zawiadomienia stron wymagane lub dozwolone na podstawie niniejszego Regulaminu będą sporządzane w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-maila na adres drugiej strony oraz będą doręczane na adres pocztowy lub adres e-mail wskazany w momencie potwierdzenia zamówienia, bądź na inny adres, jaki dana strona może podać drugiej stronie co pewien czas..

9.4 Fakt niepodjęcia przez nas działań wobec klienta w związku z naruszeniem warunków Kontraktu nie uniemożliwia nam podjęcia działań wobec klienta za kolejne naruszenie tego samego lub innego warunku.

9.5 W przypadku, gdy któryś z warunków Regulaminu zostanie uznany przez jakikolwiek właściwy organ za nieważny bądź niewykonalny, w całości lub częściowo, wówczas błędny zapis zostanie usunięty i nie wpłynie to na ważność pozostałych warunków Regulaminu.

9.6 Kontrakt oraz niniejszy Regulamin podlegają przepisom prawa Anglii i Walii, a klient poddaje się wyłącznej jurysdykcji angielskich sądów.

9.7 Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania i nagrywania rozmów telefonicznych odbieranych i wykonywanych przez nasz personel, w celu monitorowania wyników personelu oraz zapewnienia naszym klientom jak najwyższego standardu obsługi.

9.8 Prawa autorskie do wszystkich fotografii, obrazów i opisów zawartych w naszych katalogach i na naszej stronie internetowej należą do firmy Yours Clothing Limited. Elementy te nie mogą być powielane bez wyraźnej zgody firmy Yours Clothing Limited.

9.9 Wszystkie kontakty między nami w związku z niniejszym Regulaminem i każdym Kontraktem będą odbywać się w języku angielskim.

9.10 Klient nie może przenieść żadnych swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na inną osobę bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, której nie odmówimy w sposób nieuzasadniony. Możemy przenieść wszystkie lub dowolne nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu na inną organizację, co nie będzie miało wpływu na prawa klienta wynikające z niniejszego Regulaminu.

Prawo klienta do anulowania zamówienia

10.1 Jeśli z jakiegokolwiek powodu klient jest niezadowolony z Towarów, klient ma prawo anulować zamówienie w dowolnym momencie w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia po dniu otrzymania Towarów.

10.2 Jeśli klient chce anulować zamówienie, zanim Towary zostaną wysłane, prosimy o jak najszybszy kontakt z nami za pośrednictwem e-maila (customerservices@yoursclothing.co.uk) lub kontakt telefoniczny (08448 204 204, opłaty jak za połączenia lokalne).

10.3 Jeśli klient chce anulować zamówienie po wysłaniu Towarów, prosimy o jak najszybsze odesłanie do nas Towarów ze wskazaniem, czy klient chce dokonać wymiany, czy uzyskać zwrot pieniędzy. Klient ma prawny obowiązek obchodzić się z Towarami z należytą starannością, podczas gdy są one w jego posiadaniu. Jeśli klient nie przestrzega tego obowiązku, mamy prawo wytoczyć przeciwko niemu powództwo o rekompensatę. Dalsze informacje na ten temat znajdują się w Zasadach dokonywania zwrotów.

10.4 Zwracamy uwagę, że prawo do anulowania zamówienia nie dotyczy sytuacji, gdy Towary zostały wykonane specjalnie według specyfikacji zamawiającego lub spersonalizowane na zamówienie.

Kody promocyjne

11.1 Od czasu do czasu możemy oferować klientom kody promocyjne. Podczas składania zamówienia kod promocyjny może wykorzystać wyłącznie osoba, dla której kod ten jest przeznaczony. Kody promocyjne przeznaczone są wyłącznie do jednorazowego wykorzystania.

11.2 Kody promocyjne są nieważne w połączeniu z jakąkolwiek inną ofertą.

11.3 Kody promocyjne nie podlegają wymianie na gotówkę.

11.4 Możemy wycofać kod promocyjny w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

11.5 O ile nie określono inaczej, kody promocyjne są dostępne wyłącznie w przypadku zamówień realizowanych na terenie wyspy Wielka Brytania.

11.6 O ile nie określono inaczej, nie można wykorzystywać kodów promocyjnych do opłacenia kosztów dostawy lub artykułów z wyprzedaży.

11.7 Kody promocyjne nie mogą być wykorzystywane po upływie terminu ważności.

11.8 Kody promocyjne będą akceptowane wyłącznie w momencie składania zamówienia. Nie zastosujemy kodu promocyjnego do złożonego zamówienia, jeśli podczas składania zamówienia nie podano kodu. Aby uniknąć rozczarowania, prosimy dokładnie sprawdzić szczegóły przed złożeniem zamówienia.

11.9 Kod promocyjny zostanie zastosowany do zakupionych Towarów. Wszelkie zwroty Towarów zakupionych przy użyciu kodu promocyjnego oraz zwroty pieniędzy za takie Towary będą odbywać się przy uznaniu, że kod promocyjny stracił ważność. W związku z tym obowiązywać będą pełne ceny wszystkich produktów w danym zamówieniu.

11.10 Wartość promocyjnego kodu rabatowego odejmowana jest proporcjonalnie od cen wszystkich artykułów w zamówieniu w zależności od kosztów produktów. W przypadku zwrotu pieniędzy za wszelkie zwrócone artykuły ta proporcjonalna kwota jest odejmowana od należnej kwoty do zwrotu.

Konkursy

12.1 Możemy oferować klientom konkursy, w czasie i na zasadach według własnego uznania.

12.2 Wszelkie oferowane nagrody nie podlegają przeniesieniu lub wymianie na ekwiwalent w gotówce.

12.3 O ile nie określono inaczej, możliwe jest tylko jedno zgłoszenie do konkursu na osobę, na adres zamieszkania. Możemy według własnego uznania stwierdzić, że podwójne zgłoszenia są nieważne.

12.4 O ile nie określono inaczej, w konkursach jest tylko jeden zwycięzca, wybierany losowo po terminie przyjmowania zgłoszeń.

12.5 Nasza decyzja dotycząca zwycięzcy konkursu jest ostateczna i nie przewiduje się korespondencji.

12.6 Zwycięzcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem e-maila.

12.7 Nagrody zostaną dostarczone pod wskazany adres zwycięzcy na nasz koszt. Zwycięzca jest zobowiązany udzielić nam wszystkich informacji niezbędnych po to, aby nagroda została jak najszybciej dostarczona.

12.8 W konkursach mogą brać udział wyłącznie osoby zamieszkałe w Wielkiej Brytanii.

12.9 Pracownicy, członkowie rodzin oraz znajomi pracowników firmy Yours Clothing Limited nie mogą brać udziału w konkursach.

12.10 Przed zgłoszeniem się do udziału w konkursie prosimy zapoznać się z regulaminem.

12.11 „Do wygrania 1000 funtów”. Podając swój adres e-mail, uczestnik zgadza się na rejestrację w bazie danych Yours Clothing. W dowolnym czasie można zrezygnować z otrzymywania tych e-maili.

Poleć nas znajomemu

13.1 Według naszego wyłącznego uznania prowadzimy ofertę, w ramach której klient otrzymuje premię za polecenie nas znajomemu, który dokona u nas zakupu Towaru (Towarów).

13.2 Zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia lub zmiany oferty w dowolnym czasie. Wszelkie niewykorzystane kody muszą być wykorzystane przed upływem daty ważności.

13.3 Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia promocji „Poleć nas znajomemu” w dowolnym czasie. Jeśli zdecydujemy się to zrobić, będziemy uznawać wszystkie niewykorzystane kupony za polecenie znajomych wystawione do dnia zakończenia promocji włącznie.

13.4 Klient jest odpowiedzialny za uzyskanie zgody znajomego przed wskazaniem go jako znajomego w ramach promocji. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za indywidualne skargi zgłaszane w związku z udostępnieniem nam danych znajomych klienta.

13.5 Klient nie uzyska żadnych korzyści z programu, jeśli jego znajomy jest już naszym klientem.

13.6 O ile nie określono inaczej, ta oferta jest dostępna wyłącznie dla klientów z terenu wyspy Wielka Brytania.

Zniżki na zakup kilku artykułów

14.1 Możemy według własnego wyłącznego uznania oferować zniżki na zakup kilku artykułów. Oferta ta uprawnia klienta do zakupu dwóch artykułów w cenie jednego lub otrzymania najtańszego artykułu w ramach promocji bezpłatnie bądź do obniżonej ceny w przypadku zakupu co najmniej minimalnej liczby artykułów kwalifikujących się do promocji w jednej transakcji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub wycofania promocji w dowolnym czasie, bez uprzedzenia.

14.2 Zniżki na zakup kilku artykułów nie obowiązują w przypadku artykułów w cenie obniżonej na stałe oraz artykułów z wyprzedaży.

14.3 Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany promocji w dowolnym czasie.

14.4 Nie przewiduje się wypłat ekwiwalentów gotówkowych.

14.5 Jeśli klient chce dokonać wymiany lub otrzymać zwrot pieniędzy za Towary zakupione ze zniżką na zakup kilku artykułów i bezpłatnym upominkiem, muszą zostać zwrócone wszystkie artykuły kwalifikujące się do promocji. Nie można otrzymać pieniędzy ani kredytu za zwrot bezpłatnego upominku. W przypadku wszystkich innych zwrotów towarów zakupionych ze zniżką na zakup kilku artykułów, gdzie dokonuje się zwrotu tylko (przynajmniej) jednego artykułu z tej promocji, promocja na zakup kilku artykułów zostanie uznana za nieważną, a zwrot pieniędzy będzie oparty na cenie zamówienia przed zniżką na zakup kilku artykułów.

Transakcje z kartą podarunkową i kartą Christmas Club

15.1 Jeśli klient zapłacił za towary za pomocą karty podarunkowej i chce anulować zamówienie lub zwrócić artykuły, ma taką możliwość. Informujemy jednak, że nie możemy dokonać zwrotu należnej sumy bezpośrednio na kartę podarunkową. Możemy jedynie zwrócić tę kwotę w formie kredytu sklepowego. Uprzednio zapłacona kwota zostanie wówczas dodana do konta klienta w sklepie Yours Clothing do wykorzystania na przyszłe zakupy.

Siła wyższa

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec klienta ani nie może zostać stwierdzone naruszenie przez nas warunków niniejszej Umowy w przypadku niewypełnienia lub opóźnienia w wypełnieniu przez nas swoich obowiązków, jeśli ich niewypełnienie lub opóźnienie w ich wypełnieniu nastąpiło z przyczyn leżących poza naszą kontrolą. Bez ograniczania ogólności powyższego, za przyczyny leżące poza naszą kontrolą uznaje się:

16.1 Zdarzenie losowe, eksplozję, powódź, nawałnicę, pożar lub wypadek;

16.2 Wojnę lub zagrożenie wojną, sabotaż, powstanie, niepokoje społeczne lub rekwizycję;

16.3 Ustawy, ograniczenia, regulacje, regulaminy, zakazy lub środki dowolnego rodzaju ze strony instytucji rządowej, parlamentarnej lub władz lokalnych;

16.4 Regulacje lub embarga dotyczące importu lub eksportu;

16.5 Strajki, lokauty lub inne protesty pracownicze bądź spory handlowe (z udziałem naszych pracowników lub pracowników strony trzeciej);

16.6 Awarię zasilania lub awarię sprzętu;

16.7 Opóźnienia w dostawie z powodu złych warunków pogodowych.

Znajdź w sklepie

Artykuły zamówione przez klienta będą zarezerwowane w wybranym przez niego sklepie przez maksymalnie 48 godzin po otrzymaniu przez klienta e-maila z potwierdzeniem.

Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem terminu odbioru w ciągu kilku godzin - prosimy nie zgłaszać się po odbiór przed otrzymaniem tego e-maila.

Po przybyciu do sklepu należy pokazać e-mail z potwierdzeniem.

Nie pobieramy płatności za Towary w momencie ich rezerwacji w sklepie przez internet. Płatność zostanie pobrana po odebraniu zamówienia ze sklepu przez klienta.

Yoursclothing limited to spółka zarejestrowana w Anglii i Walii.

Nr VAT: gb 638 3272 29
Nr rejestracji spółki: 2886196.


Master Card
Visa Card
Sign Up for Exclusive News and Offers >Close