BESTSELLERY
NAJNOWSZA DOSTAWA
Aż do 70% zniżki
DOSTAWA ŚLEDZONA
DOŁĄCZ EMAIL I BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Yours Clothing Limited musi gromadzić i przetwarzać pewne dane na temat osób fizycznych. To obejmuje dane osobowe oraz dane klientów, dostawców, partnerów biznesowych, pracowników i innych osób, z którymi firma utrzymuje relacje biznesowe i musi się kontaktować.

Zapisy niniejszej Polityki ochrony danych osobowych określają sposób gromadzenia tych danych, ich przetwarzania oraz przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych gwarantuje, że Yours Clothing Limited:

 • Przestrzega o ochronie danych osobowych i postępuje zgodnie z dobrymi praktykami

 • Chroni prawa pracowników, klientów oraz partnerów biznesowych

 • Prowadzi politykę otwartości w kwestii sposobu przechowywania i przetwarzania danych osobowych

 • Stosuje środki zapobiegające ryzyku naruszenia danych osobowych

Brytyjska Ustawa o ochronie danych osobowych (Data Protection Act 1998) reguluje sposób, w jaki organizacje – w tym również Yours Clothing Limited – mogą gromadzić, przetwarzać i przechowywać dane osobowe.

Przepisów tych należy przestrzegać niezależnie od tego, czy dane są przechowywane elektronicznie, na papierze czy w jakimkolwiek innym formacie.

W świetle ustawy dane osobowe należy gromadzić i wykorzystywać rzetelnie, przechowywać bezpiecznie i nie ujawniać w sposób naruszający prawo.

Zakres Polityki

Obowiązek przestrzegania niniejszej Polityki prywatności mają: siedziba główna, wszystkie sklepy, wszyscy pracownicy i wolontariusze oraz wszystkie osoby pracujące w imieniu Yours Clothing Limited.

Dotyczy ona wszystkich danych zgromadzonych przez firmę, na podstawie których można zidentyfikować konkretne osoby również w przypadku, gdy te dane nie są objęte brytyjską Ustawą o ochronie danych osobowych (Data Protection Act 1998), w tym także:

 • Imion i nazwisk
 • Adresów korespondencyjnych
 • Adresów e-mail
 • Numer telefonu stacjonarnego
 • Danych do płatności
 • Zdjęć
 • Lokalizacji
 • Adresów IP
 • Zachowań online
 • Danych specjalnych (np. wyznanie czy informacje dotyczące stanu zdrowia)

Zagrożenia dla ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka chroni dane przed realnymi zagrożeniami, w tym:

 • Naruszeniem poufności. (np. bezprawnym ujawnieniem danych).

 • Brakiem możliwości dokonania wyboru. (np. wszystkie osoby powinny móc zdecydować, jak firma przetwarza ich dane).

 • Narażeniem na szwank reputacji firmy. (np. w konsekwencji wycieku wrażliwych danych w wyniku ataku hakerskiego).

Obowiązki

Wszystkie osoby, które pracują dla firmy lub z nią, mają obowiązek upewniać się, że dane są odpowiednio gromadzone, przechowywane i przetwarzane.

Każdy zespół, który ma dostęp do danych osobowych, musi upewniać się, że przetwarza je zgodnie z zapisami niniejszej Polityki oraz przepisami o ochronie danych osobowych.

Jednak największa odpowiedzialność w tej kwestii spoczywa na:

 • Zarządzie który ponosi pełną odpowiedzialność za wypełnienie obowiązku ustawowego.

 • Specjaliście ds. zgodności który jest odpowiedzialny za:

  • Przekazywanie Zarządowi aktualnych informacji o obowiązkach, zagrożeniach i kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.
  • Weryfikację wszystkich procedur i polityk dotyczących ochrony danych osobowych według ustalonego harmonogramu.
  • Prowadzenie szkoleń dotyczących ochrony danych osobowych oraz udzielanie porad osobom chronionym zapisami niniejszej Polityki.
  • Odpowiadanie na pytania dotyczące ochrony danych osobowych kierowane przez pracowników oraz osoby chronione zapisami niniejszej Polityki.
 • Sekretarzu firmy który jest odpowiedzialny za:

  • Przyjmowanie wniosków osób fizycznych o wgląd do ich danych (tzw. „wnioski o dostęp”).
  • Sprawdzanie i zatwierdzanie wszystkich umów ze stronami trzecimi, które przetwarzają jakiekolwiek dane wrażliwe firmy.
 • Menedżerze IT który jest odpowiedzialny za:

  • Upewnianie się, że wszystkie systemy, usługi i sprzęt wykorzystywane do przechowywania danych spełniają przyjęte standardy bezpieczeństwa.
  • Przeprowadzanie regularnych kontroli sprzętu i oprogramowania zabezpieczających pod kątem ich poprawnego działania.
  • Ocenianie wszystkich usług świadczonych przez strony trzecie w sytuacji, gdy firma rozważa korzystanie z ich usług przechowywania i przetwarzania danych (np. usług przetwarzania w chmurze).
 • Dyrektorze Zarządzającym który jest odpowiedzialny za:

  • Zatwierdzanie oświadczeń dotyczących ochrony danych osobowych dołączanych do wiadomości (np. e-maili lub listów).
  • Odpowiadanie na pytania dotyczące ochrony danych osobowych od dziennikarzy lub przedstawicieli środków masowego przekazu, np. gazet.
  • Jeśli konieczne – współpracę z innymi pracownikami w zakresie zgodności prowadzonych akcji marketingowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

Ogólne wytyczne dla pracowników

 • Dostęp do danych objętych niniejszą Polityką prywatności mają wyłącznie osoby, które potrzebują ich do wykonania swojej pracy.
 • Danych nie wolno udostępniać w sposób nieformalny. Gdy pracownicy potrzebują uzyskać dostęp do danych poufnych, mogą zgłosić się z tym do bezpośredniego przełożonego.
 • Wszyscy pracownicy przejdą szkolenia, aby poznać obowiązki związane z przetwarzaniem danych.
 • Pracownicy mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo wszystkich danych, podejmować uzasadnione środki zapobiegawcze i przestrzegać poniższych wytycznych.
 • W szczególności muszą pamiętać o używaniu silnych haseł i nieudostępnianiu ich nikomu.
 • Danych osobowych nie wolno udostępniać osobom nieupoważnionym. Dotyczy to zarówno pracowników firmy, jak i osób spoza niej.
 • Dane należy regularnie sprawdzać i w razie potrzeby aktualizować. Jeśli dane są niepotrzebne, należy je usunąć i zniszczyć.
 • Jeśli jakiekolwiek zagadnienie dotyczące ochrony danych osobowych budzi wątpliwości, pracownicy powinni zgłosić się z nim do bezpośredniego przełożonego lub specjalisty ds. zgodności.

Poniższe zasady dotyczą sposobu i miejsca bezpiecznego przechowywania danych. Pytania dotyczące bezpiecznego przechowywania danych można kierować do Menedżera IT lub administratora danych.

Dane przechowywane w formie papierowej, zostaną umieszczone w bezpiecznym miejscu, do którego dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione.

Te wytyczne dotyczą również danych, które zazwyczaj są przechowywane w formie elektronicznej, ale zostały wydrukowane:

 • Niewykorzystywane dokumenty należy przechowywać w miejscu zamykanym na klucz (szufladzie lub szafce na dokumenty).
 • Pracownicy mają obowiązek niepozostawiania wydruków i dokumentów zawierających dane osobowe bez nadzoru i w miejscach, gdzie dostęp do nich mogą zyskać osoby nieupoważnione (np. na drukarce).
 • Niepotrzebne wydruki zawierające dane osobowe należy zniszczyć i usunąć w bezpieczny sposób.

Dane przechowywane elektronicznie, należy chronić przed niepowołanym dostępem, przypadkowym usunięciem i złośliwą działalnością hakerską w następujący sposób:

 • Dane należy chronić poprzez stosowanie silnych haseł, które są regularnie zmieniane i nigdy nieudostępniane innym pracownikom.
 • Gdy dane przechowywane na nośnikach wymiennych nie są wykorzystywane, nośniki należy przechowywać w miejscach zamykanych na klucz.
 • Dane można przechowywać wyłącznie na przeznaczonych do tego celu dyskach i serwerach, a w przypadku usług przetwarzania w chmurze można korzystać wyłącznie z zatwierdzonych rozwiązań.
 • Serwery zawierające dane osobowe muszą być zlokalizowane w bezpiecznym miejscu z dala od siedziby biura głównego.
 • Należy często robić kopie zapasowe danych osobowych. Kopie zapasowe należy sprawdzać regularnie i zgodnie ze standardowymi procedurami obowiązującymi w firmie.
 • Danych nie wolno zapisywać bezpośrednio na laptopach ani innych urządzeniach przenośnych takich jak tablety lub smartfony.
 • Wszystkie serwery i komputery zawierające dane osobowe muszą być zabezpieczone zatwierdzonym oprogramowaniem zabezpieczającym i zaporą ogniową.

Dane osobowe nie mają żadnej wartości dla firmy Yours Clothing, chyba że może ona je wykorzystywać. Jednak największe ryzyko utraty, uszkodzenia lub kradzieży danych osobowych zachodzi w momencie, gdy ktoś z nich korzysta, dlatego:

 • Podczas pracy z danymi osobowymi pracownicy powinni zawsze blokować komputer, gdy się od niego oddalają.
 • Danych osobowych nie wolno udostępniać w sposób nieformalny, a w szczególności nie wolno przesyłać ich e-mailem, ponieważ taka forma komunikacji nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa.
 • Dane można przesyłać elektronicznie wyłącznie po ich zaszyfrowaniu. Menedżer IT udziela instrukcji dotyczących przesyłania danych do upoważnionych osób zewnętrznych.
 • Pracownikom zabrania się tworzenia kopii danych osobowych na prywatnych komputerach. Należy zawsze korzystać z najnowszej wersji dokumentu znajdującej się w dokumentacji głównej i tę wersję aktualizować.

W świetle obowiązujących przepisów firma Yours Clothing ma obowiązek dbania o poprawność i aktualność przechowywanych danych.

Im ważniejsza jest kwestia poprawności danych osobowych, tym więcej wysiłku należy włożyć w jej zapewnienie.

Wszyscy pracownicy mają obowiązek podejmowania uzasadnionych kroków w kierunku zapewnienia poprawności i aktualności przechowywanych danych.

 • Dane będą przechowywane w jak najmniejszej liczbie miejsc. Pracownicy nie powinni tworzyć dodatkowych kopii, jeśli nie jest to potrzebne.
 • Pracownicy powinni zawsze dbać o to, aby przechowywane dane były aktualne (np. potwierdzać je podczas rozmowy telefonicznej z klientem).
 • Osoby, których dotyczą przechowywane dane, powinny mieć możliwość ich łatwej aktualizacji (np. za pośrednictwem konta online).
 • Jeśli wykryto nieścisłości, dane należy zaktualizować (np. jeśli klient zmienił numer telefonu, należy usunąć numer z bazy danych).

Wszystkie osoby, których dane są przechowywane, mają prawo dowiedzieć się:

 • Jakie ich dane przechowuje firma i dlaczego.
 • Jak zyskać dostęp do swoich danych.
 • Jak aktualizować dane.
 • Jak firma spełnia wymogi przewidziane przepisami o ochronie danych osobowych.

Takie zgłoszenie nazywane jest Wnioskiem o dostęp do danych. Wniosek o dostęp do danych należy złożyć e-mailem.

Udzielenie informacji jest nieodpłatne, choć firma może wedle uznania naliczyć drobną opłatę w sytuacji, gdy wniosek zostanie uznany za nadmierny. Administrator danych dołoży wszelkich starań, żeby udostępnić odpowiednie dane w ciągu 14 dni, ale nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania pierwszego wniosku.

Administrator danych zawsze weryfikuje tożsamość osoby składającej wniosek o dostęp do danych przed przekazaniem jakichkolwiek danych.

W pewnych okolicznościach ustawa o ochronie danych osobowych dopuszcza możliwość ujawnienia danych osobowych organom ścigania bez uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.

W takiej sytuacji firma Yours Clothing ujawni żądane informacje. Jednak administrator danych sprawdzi zasadność takiego żądania, skonsultuje się z Zarządem oraz doradcami prawnymi firmy, jeśli sytuacja będzie tego wymagać.

Yours Clothing dąży do tego, aby osoby, których dane dotyczą, wiedziały, że ich dane są przetwarzane oraz:

 • W jaki sposób są przetwarzane
 • Jak mogą skorzystać z przysługujących im praw

W związku z tym firma wdrożyła Politykę prywatności, która przedstawia sposób, w jaki dane osób fizycznych są wykorzystywane przez firmę. Najnowsza wersja niniejszego dokumentu jest dostępna na stronie internetowej firmy pod adresem www.yoursclothing.co.uk

We noticed you are not shopping from Poland

We can ONLY ship to Poland from this site.

Continue shopping

If you wish to ship to an alternative country,
select one of our dedicated sites below